Świadomy rozwój fotografa? OGSM! - Arkadiusz Jankowski - Photographer | Advertising Photographer | Warsaw

Świadomy rozwój fotografa? OGSM!

Co zrobić by stać się lepszym fotografem? Odpowiedź wydaje się oczywista. Trzeba robić dużo zdjęć, ciągle poszerzać swoje horyzonty, eksperymentować z różnymi technikami, wyznaczać sobie odległe cele i codziennie do nich dążyć. A przy tym wszystkim nie być zachowawczym, popełniać ogromną ilość błędów, których analiza jest najlepszą szkołą fotografii.

Proste. Większość fotografów właśnie tak zaczyna swoją przygodę z robieniem zdjęć. Fascynacja możliwościami jakie daje aparat fotograficzny oraz ciągła ciekawość napędzająca ich do działania. Owocem takich początków prawie zawsze są bardzo szybkie i widoczne postępy, które doskonale motywują do dalszej pracy. Z biegiem czasu jednakże proces rozwoju znacznie zwalnia i przestaje być tak przyjemny. Po kilku latach przygody z fotografią każdy fotograf dociera do momentu, w którym wie już jakie zdjęcia chce robić, ma swój ulubiony sprzęt, techniki oraz sposoby na post-produkcję. Proces robienia zdjęć staje się wówczas automatyczny i bazuje w większej mierze na intuicji niż myśleniu. W sytuacji takiej każdy kolejny krok służący rozwojowi kariery wymaga dużo większego wysiłku, a postępy są tak niewielkie, że czasem trudno je w ogóle zauważyć.

Co wówczas zrobić żeby uniknąć przysłowiowego "kręcenia się w koło" oraz nie utracić motywacji do dalszego działania? Co zrobić by nadal rozwijać się w szybkim tempie i widzieć 'namacalne' efekty swojej pracy?

Odpowiedzi na to pytanie może być tak wiele jak wielu jest fotografów, którzy borykają się z podobnymi problemami. Dla mnie jednym z najbardziej wartościowych sposobów na radzenie sobie z tego typu sytuacjami jest OGSM (skrót od angielskiego Objectives, Goals, Strategy and Measures). W skrócie OGSM to narzędzie do strategicznego planowania i osiągania wyznaczonych przez siebie celów i zadań. Mimo groźnie brzmiącej nazwy i faktu, iż OGSM wykorzystywany jest przez wiele największych światowych korporacji jak np. Coca-Cola, Honda czy Procter & Gamble schemat ten jest bardzo prosty i przyjemny w użytkowaniu. Postaram się przybliżyć Wam jego działanie oraz wyjaśnić na prostych przykładach w jaki sposób można zaadoptować go do swoich potrzeb. Osobiście używam go z powodzeniem od ponad dwóch lat. OGSM pozwala mi co roku posunąć moją fotograficzną karierę o wyraźny krok naprzód.

Jak zacząć pracę z OGSM? Spójrzmy na schemat i zacznijmy od początku.

Objectives:
W punkcie tym musimy jasno sformułować co chcielibyśmy osiągnąć.
Przykład: sesja dla wymarzonego klienta/publikacja w ulubionym magazynie, podpisane umowy z agentem, realizacja wystawy fotograficznej czy np. stanie się bardziej rozpoznawalnym artystą w grupie fotografów fashion.
Sami wyznaczamy sobie zadanie, które chcielibyśmy zrealizować i formułujemy je w możliwie najprostszy i najkrótszy sposób.

Goals:
Punkt ten zawiera listę celów, które należy osiągnąć, aby zrealizować zadanie opisane w kolumnie Objectives. Trzeba je zanotować w sposób w jaki robi się min. cheklisty - tak aby później móc łatwo stwierdzić czy dany cel został wykonany (tak lub nie).
Przykład: publikacja zdjęć w magazynie "x", spotkanie z foto edytorem redakcji "y", sesja ze stylistką "z", nowa strona internetowa, założenie bloga, drukowane portfolio.

Strategies:
Dotychczas rozważaliśmy kroki jakie musimy podjąć, aby zrealizować wybrane przez nas zadanie. Teraz przyszła kolej na pytanie w jaki sposób wykonać te kroki, aby osiągnięcie założonych celów stało się możliwe. Strategies to najważniejszy punkt OGSM i trzeba poświęcić mu dużo uwagi. To klucz otwierający drzwi, za którymi znajduje się droga do sukcesu. W kolumnie tej musimy zatem opisać strategię działania, która pozwoli nam osiągnąć założone cele. Aby tego dokonać trzeba określić całokształt działań, na których musimy skupić naszą uwagę, aby znaleźć się na właściwej drodze do sukcesu.
Wybór strategii można zacząć również od drugiej strony. Jak powiedział kiedyś Steve Jobs, ważniejsze od powiedzenia 'tak' swoim planom, jest powiedzenie 'nie' wszystkim innym dobrym pomysłom, które napotykamy na swojej drodze.
Przykład: jakie działania należałoby podjąć aby spotkać się z foto edytorem wymarzonego magazynu? Ja zacząłbym od rozwijania portfolio pod tym kątem. Jeśli magazyn związany byłby np. z tematyką mody, skupiłbym się na współpracy z dobrymi stylistami. Robił bym dużo sesji testowych aby rozwinąć umiejętność pracy z modelkami i poznać nowych ludzi ze środowiska fashion. Zacząłbym odwiedzać pokazy mody, nawiązałbym kontakty z projektantami i namawiał ich do współpracy. Wybrałbym się na kilka przeglądów portfolio z foto edytorami innych magazynów i sprawdził jak ocenią moje prace. W zdjęciach mody nie chodzi o idealnie technicznie zdjęcia, a o umiejętność uchwycenia emocji, klimatu, wyjątkowej urody modelki czy też ulotnej pozy, w której ubranie idealnie się układa. W związku z tym skupił bym całą swoją uwagę na rozwijaniu tych umiejętności, a odrzucił wszystko co związane z technicznymi aspektami fotografii.

Measures:
W punkcie tym musimy określić kryteria testujące, które zweryfikują działania podjęte w związku z wybraną strategią. Kryteria te powinny być opisane numerycznie i być łatwe do sprawdzenia.
Przykład: jeśli za strategię działania obraliśmy odwiedzanie pokazów mody, to kryterium sprawdzającym może być np. odwiedzanie 5 pokazów mody w miesiącu. Analogicznie jeśli do osiągnięcia wyznaczonego celu musimy skupić się na robieniu dużej ilości sesji z dobrymi stylistami to kryteriami sprawdzającymi mogą być np. wykonywanie minimum 4 sesji miesięcznie oraz poznawanie co najmniej 2 nowych stylistów w miesiącu.

Dotarliśmy do końca tabeli OGSM. Jak widzicie narzędzie to nie jest zbyt skomplikowane. Niektórzy mogą nawet odnieść wrażenie, że schemat ten jest zbyt oczywisty i prosty aby mógł sprawdzić się w praktyce. Teoretycznie przecież każdy zaplanowany przez nas cel, realizowany jest w oparciu o podobny model działania. Po co więc tworzyć tabelę OGSM i rozpisywać jej poszczególne kolumny? Otóż najprostsze rozwiązania prawie zawsze okazują się najbardziej skuteczne. W codziennej gonitwie między sprawami i obowiązkami rzadko kiedy mamy czas aby analizować nasze działania w tak dokładny sposób. Nie mamy też jak regularnie sprawdzać postępów naszej pracy, gdyż brakuje nam stałego punktu odniesienia. Przemyślany OGSM zamknięty na 1-2 stronach A4 bardzo ułatwia pracę nad realizacją wyznaczonego zadania, a osiąganie celów staje się dzięki niemu dużo przyjemniejsze. Mając odpowiedni plan działania zawsze wiemy co robić oraz jak weryfikować postępy naszej pracy.

~~

Career development for photographers? OGSM!

What to do to become a better photographer? The answer seems obvious. You have to take a lot of pictures, constantly broaden your horizons, experiment with different techniques, set high goals for yourself and strive every day to achieve them. Above all of that avoid being conservative, make enormous number of errors and analyze them.

Simple. Most photographers begin their careers like that. Fascination with the possibilities offered by the camera and the constant curiosity drive them to action. The effect of such beginnings is almost always a very quick and visible progress, which is also a great motivation for further work. As the time passes by, however, the development process slows down significantly and ceases to be so enjoyable. After several years of career every photographer reaches the point where he already knows what images he wants to take, has his favorite equipment, knows good photographic techniques and methods of post-production. After that the whole process of taking pictures becomes automatic and is based most often on intuition rather than thinking. In such situations every next step of career development requires a lot more effort, also the progress is so small that it is sometimes difficult to notice.

So what to do to avoid vicious circle and motivation loss? What to do to continue the fast pace of career development and to see 'tangible' results of the hard work?

There can be as many answers to these questions as there are photographers who are struggling with similar problems. For me one of the most valuable ways to deal with such situations is OGSM (a shortcut from: Objectives, Goals, Strategy and Measures). In short OGSM is a strategic planning framework that helps with achieving goals and objectives. Despite the scary-sounding name and the fact that many major global corporations such as Coca Cola, Honda or Procter & Gamble use OGSM, the scheme itself is very simple and pleasant to use. I will try to introduce it you and explain how you can adapt it to your needs. Personally, I've been using OGSM successfully since over two years.

How to start working with OGSM? Let's analyze the diagram.

Objectives:
At this point we must clearly formulate what we want to achieve.
Examples: a photoshoot for the dream client / publication in the favorite magazine, signing a contract with an agent, realization of a photographic exhibition, becoming more recognizable artist in the group of fashion photographers.
We decide on our own what kind of task we would like to realize and we formulate it in a sentence in the simplest and shortest way.

Goals:
This point includes a list of goals that have to be achieved in order to accomplish the task described in the 'Objectives' column. The goals have to be written down as a checklist, so later it will be easy to determine whether a goal has been made (yes or no).
Examples: publication of photos in the magazine "x", meeting with the photo editor of magazine "y", photoshoot with stylist "z", a new website, a blog, a printed portfolio.

Strategies:
So far, we discussed the steps we must take in order to achieve the goals and objectives. Now comes the question how to perform these steps? 'Strategies' is the most important point of OGSM and needs a lot of attention. It is the key that opens the door behind which there is a road to success. In this column therefore we must describe the specific strategy that will allow us to achieve our goals. To do this, we need to determine all the activities on which we must focus our attention. The strategy choice can be done also from the other side. As Steve Jobs once said, more important than saying 'yes' to our plans, is saying 'no' to all the other good ideas that come across our way.
Examples: what actions should we take in order to meet with a photo editor of our favorite magazine?
I would start from a portfolio development. If the magazine would be related to the fashion, I'd focus myself on working with good stylists. I'd try to do a lot of test-shoots to develop skills allowing me to easily work with models and to meet new people from the fashion industry. I'd start visiting fashion shows and fairs. I'd try to get in touch with good designers and talk them into cooperation. I'd also go to some portfolio-review meetings with photo editors of other magazines to check if they appreciate my work. Taking fashion photos is not about technical perfection but about the ability to capture right emotions, the style, the uniqueness of the model's beauty and the fleeting poses, in which the clothes look perfect. Therefore, I'd focused all my attention on developing these skills and rejecting everything related to the technical aspects of photography.

Measures:
In this point we need to determine benchmarks that will verify the success of actions taken in connection with the chosen strategy. These benchmarks should be described numerically and be easy to check.
Examples: if we have chosen a strategy based on visiting fashion shows, the good test criterion may be for example: visiting 5 fashion shows in a month. Similarly if in order to achieve an objective we need to focus on making a large number of photoshoots with good stylists, the right test criteria may be for example: performing a minimum of 4 photoshoots per month and getting to know at least 2 new stylists every month.

We got to the end of the OGSM table. As you can see, this tool is not too complicated. Some may even say that the scheme is too obvious and simple to work in real life. Theoretically, realization of each of our goals is always based on a similar planning framework. So why should we create OGSM tables and fill out their columns? Well, the simplest solutions almost always turn out to be the most effective ones. In the daily race between affairs and responsibilities we rarely have time to analyze our actions in such a precise way. What's more we can't regularly check the progress of our work, because we lack a fixed point of reference. A well-prepared OGSM table, summarized on one or two A4 pages, makes the realization of objectives easier. Also the process of achieving goals becomes much more enjoyable. With the right plan we always know what to do and how to verify the progress of our work.